Khuyến đãi tông tộc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dòng dõi suy ra cũng một nhà,
Xem ai hơn nữa họ hàng ta ?
Đỡ đần đành cậy vây cánh,
Gửi thác càng tin ruột rà.
Chẳng bỏ được nào, sao chẳng biết ?
Nên gần cho lắm, há nên xa ?
Cùng nhau bầu bí yêu thương lấy[1]
Chớ nỡ xem bằng khách tới qua !

   
Chú thích

  1. Bầu ơi thương lấy bí cùng... (ca dao)