Khuyến huynh đệ vật cạnh tranh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cùng đội sinh thành một cửa ra,
Anh em : trời đã thực cho ta !
Giúp nàn chống rẻ, cùng nương cậy,
Biết kính, hay yêu, miễn thuận hòa.
Xui giục : chớ nghe lời vợ !
Yêu thương : sá thấy lòng cha !
Chân tay, gẫm lại ai hơn nữa ?
Tranh cạnh làm chi, lỗi phép nhà ?