Khuyến huynh đệ vật cạnh tranh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Khuyến huynh đệ vật cạnh tranh (Khuyên anh em chớ tranh giành)
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Cùng đội sinh thành một cửa ra,
Anh em : trời đã thực cho ta !
Giúp nàn chống rẻ, cùng nương cậy,
Biết kính, hay yêu, miễn thuận hòa.
Xui giục : chớ nghe lời vợ !
Yêu thương : sá thấy lòng cha !
Chân tay, gẫm lại ai hơn nữa ?
Tranh cạnh làm chi, lỗi phép nhà ?