50%

Kinh Mười Bốn Mối

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thương người có mười bốn mối

Thương xác bảy mối:

Thứ nhất, cho kẻ đói ăn.
Thứ hai, cho kẻ khát uống.
Thứ ba, cho kẻ rách rưới ăn mặc.
Thứ bốn, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.
Thứ năm, cho khách đỗ nhà.
Thứ sáu, chuộc kẻ làm tôi.
Thứ bảy, chôn xác kẻ chết.

Thương linh hồn bảy mối:

Thứ nhất, lấy lời lành mà khuyên người.
Thứ hai, mở dậy kẻ mê muội.
Thứ ba, yên ủi kẻ âu lo.
Thứ bốn, răn bảo kẻ có tội.
Thứ năm, tha kẻ dể ta.
Thứ sáu, nhịn kẻ mất lòng ta.
Thứ bảy, cầu cho kẻ sống và kẻ chết.