Kinh Sáu Điều Răn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Kinh Sáu Điều Răn
của không rõ

         Hội thánh có sáu điều răn:

Thứ nhất, xem lễ ngày Chủ nhật, cùng các ngày lễ buộc.
Thứ hai, chớ làm việc xác ngày Chủ nhật cùng các ngày lễ buộc.
Thứ ba, xưng tội trong một năm ít là một lần.
Thứ bốn, chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục Sinh.
Thứ năm, giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.
Thứ sáu, kiêng thịt ngày thứ sáu, cùng những ngày khác Hội Thánh dạy.