Kinh nghiệm du kích Pháp

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Kinh nghiệm du kích Pháp
của Hồ Chí Minh

Rút ở bài Kinh nghiệm du kích Pháp.

Pháp gian cũng như Việt gian,
Cũng đồ bán nước, cũng quân hại nòi.

[...]

Anh hùng từ thuở thiếu niên,
Đã hăng hái lại thêm kiên quyết lòng.

[...]

Cứu Tổ quốc, cứu đồng bào,
Nhờ nơi chiến sĩ, nhờ vào toàn dân.

[...]

Công việc sát địch trừ gian,
Có chút mưu mẹo, chút gan là thành.

[...]

Không súng thì lấy ở đâu?
Lấy súng của địch, đánh đầu địch nhân.

[...]

Các chiến sĩ và nhân dân,
Như cá với nước phải gần gụi nhau.

[...]

Công nhân xe lửa anh hùng,
Ra tay phá hoại, địch càng phải kinh.

[...]

Bất kỳ sớm, tối, gần, xa,
Canh gác cẩn thận thì ta an toàn.

[...]

Quốc dân đồng lực đồng tâm,
Kháng chiến thắng lợi chắc cầm trong tay.

[...]

Khi dân đã đứng cả lên,
Thì sức tranh đấu đã bền lại to.

[...]

Phụ nữ cũng là công dân,
Trong cuộc kháng chiến gánh phần vẻ vang.

[...]

Lửa khởi nghĩa đã nổ bùng,
Bao nhiêu lực lượng vào chung một đường.

[...]

Nhờ lực lượng của toàn dân,
Thì đều thắng lợi mười phân vẹn mười.