Kinh nghiệm du kích Pháp

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Pháp gian cũng như Việt gian,
Cũng đồ bán nước, cũng quân hại nòi.

[...]

Anh hùng từ thuở thiếu niên,
Đã hăng hái lại thêm kiên quyết lòng.

[...]

Cứu Tổ quốc, cứu đồng bào,
Nhờ nơi chiến sĩ, nhờ vào toàn dân.

[...]

Công việc sát địch trừ gian,
Có chút mưu mẹo, chút gan là thành.

[...]

Không súng thì lấy ở đâu?
Lấy súng của địch, đánh đầu địch nhân.

[...]

Các chiến sĩ và nhân dân,
Như cá với nước phải gần gụi nhau.

[...]

Công nhân xe lửa anh hùng,
Ra tay phá hoại, địch càng phải kinh.

[...]

Bất kỳ sớm, tối, gần, xa,
Canh gác cẩn thận thì ta an toàn.

[...]

Quốc dân đồng lực đồng tâm,
Kháng chiến thắng lợi chắc cầm trong tay.

[...]

Khi dân đã đứng cả lên,
Thì sức tranh đấu đã bền lại to.

[...]

Phụ nữ cũng là công dân,
Trong cuộc kháng chiến gánh phần vẻ vang.

[...]

Lửa khởi nghĩa đã nổ bùng,
Bao nhiêu lực lượng vào chung một đường.

[...]

Nhờ lực lượng của toàn dân,
Thì đều thắng lợi mười phân vẹn mười.