Lên đồng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lên đồng
của Trần Tế Xương

Khen ai khéo vẽ sự lên đồng
Một lúc lên ngay sáu bảy ông[1]
Sát quỉ, ông dùng thanh kiếm gỗ,
Ra oai, bà giắt cái khăn hồng.
Cô giương tay ấn, tan tành núi,
Cậu chỉ ngọn cờ cạn rốc sông.
Đồng giỏi sao đồng không giúp nước?
Hay là đồng sợ súng thần công?

   
Chú thích

  1. Một giá đồng do một vị thần linh nào đó nhập vào. Người lên đồng lần lượt"hầu" hàng chục giá (ông, bà, cô, cậu v.v .. .)