Lúc đầu thu ở đất khách

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lúc đầu thu ở đất khách
của Lê Thánh Tông

Một trận kim phong[1] mới mới vây,
Mối sầu kia ắt kẻ làm bây[2].
Trăng kề cửa hay lòng sạch,
Gió xuyên rèm tỏ ý tây[3].
Chăn lạnh dậy nương con cháu vắng,
Đêm dài ngồi nhẫn[4] khắc canh chầy.
Lòng thu bát ngát trong khi ấy,
Hầu cắt làm khuây lại chẳng khuây!

   
Chú thích

  1. Kim phong: Gió thu
  2. Làm bây: Giở giói
  3. Tây: Riêng tư
  4. Nhẫn: Suốt