Lưu Nguyễn trở lại không gặp tiên nữ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ngọc Chân[1] lại đến hỏi chưng[2] đây,
Rầy đã rêu rêu bụi bụi đầy.
Ca khúc rền rền cách núi,
Lành doành[3] văng vẳng khóa mây.
Thức cây chẳng phải xanh phen[4] nọ,
Điểm khói nào còn biếc bấy chầy.
Mặt nước hoa trôi lành lạnh đấy,
Người tiên mời rượu ở đâu rầy ?

   
Chú thích

  1. Ngọc Chân: Tên một nàng tiên, tương truyền là Dương Quý Phi
  2. Chưng: Với
  3. Lành doành: Nghĩa như làng xóm
  4. Phen: So với