Lại vịnh Hán Cao Tổ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Một mình khi ẩn núi Mang, Đường,
Năm thức mây che[1] điềm đế vương.
Cuồn cuộn rồng bay ngàn Bái Ấp[2],
Đùng đùng hươu chạy bãi Hàm Dương[3].
Cất quân nhân nghĩa, yên đòi[4] chốn,
Lấy đức khoan hòa trị bốn phương
Choi chói[5] gây nên công nghiệp Hán,
Vì hay thâu đãi kẻ hiền lương.

   
Chú thích

  1. Năm thức mây che: Lã Trĩ (vợ Lưu Bang) nói với chồng: "Sở dĩ thiếp tìm đến được chỗ của chàng vì thiếp thấy nơi ấy có mây ngũ sắc"
  2. Bái Ấp: Lưu Bang đến đất Bái, được các phụ lão suy tôn làm Bái công. Bái công có khí sắc như rồng năm vẻ
  3. Hàm Dương: Kinh đô nhà Tần, "hươu chạy" ý nói Lưu Bang đánh đuổi quân Tần
  4. Đòi: Nhiều
  5. Choi chói: Rạng rỡ