Lại vịnh cây cau

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Được chốn đi về tốt lạ lùng,
Vì người dễ khiến thức khoe hồng.
Mình cài xiêm lục phe[1] đuôi phượng,
Bóng tiểu trì thanh[2] uốn khúc rồng.
Tiết cứng khá phen[3] quân tử trúc,
Thói cao chẳng nhượng đại phu tùng.
Trời sinh có ý dù nên nữa,
Tàn rợp đời đời cửa tướng công.

   
Chú thích

  1. Phe: Phe phẩy
  2. Trì thanh: Ao trong
  3. Phen: Sánh