Lại vịnh cây cau

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lại vịnh cây cau
của Lê Thánh Tông

Được chốn đi về tốt lạ lùng,
Vì người dễ khiến thức khoe hồng.
Mình cài xiêm lục phe[1] đuôi phượng,
Bóng tiểu trì thanh[2] uốn khúc rồng.
Tiết cứng khá phen[3] quân tử trúc,
Thói cao chẳng nhượng đại phu tùng.
Trời sinh có ý dù nên nữa,
Tàn rợp đời đời cửa tướng công.

   
Chú thích

  1. Phe: Phe phẩy
  2. Trì thanh: Ao trong
  3. Phen: Sánh