Lại vịnh cảnh mùa đông

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Từ thuở Huyền minh[1] chịu lệnh đông,
Vù vù đòi chốn trận kim phong[2].
Canh chầy ngọc lậu[3] trong bằng tuyết,
Đêm lọt lưu tô[4] lạnh nữa[5] đồng.
Thượng uyển cúc tàn năm bảy lá,
La Phù[6] mai chiếng[7] một hai bông.
Bốn mùa mựa chửa lầu canh hết.
Thang Vũ[8] đều làm phải[9] đạo trung.

   
Chú thích

  1. Huyền minh: Vị thần trông coi công việc về mùa đông (Lễ kí)
  2. Kim phong: Gió vàng, lạnh
  3. Ngọc lậu: Đồng hồ dùng nước nhỏ giọt thời xưa
  4. Lưu tô: Màn tơ, nhiều màu sặc sỡ
  5. Nữa: Hơn
  6. La Phù: Một ngọn núi lớn ở tỉnh Quảng Đông. Trên núi có giống mai quí
  7. Chiếng: Nẩy
  8. Thang Vũ: Thương Thang và Chu Vũ đánh kẻ tàn bạo để cứu nhân dân là làm theo đạo trung, hợp với lẽ trời
  9. Phải: Đúng