Lại vịnh cảnh mùa đông

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lại vịnh cảnh mùa đông
của Lê Thánh Tông

Từ thuở Huyền minh[1] chịu lệnh đông,
Vù vù đòi chốn trận kim phong[2].
Canh chầy ngọc lậu[3] trong bằng tuyết,
Đêm lọt lưu tô[4] lạnh nữa[5] đồng.
Thượng uyển cúc tàn năm bảy lá,
La Phù[6] mai chiếng[7] một hai bông.
Bốn mùa mựa chửa lầu canh hết.
Thang Vũ[8] đều làm phải[9] đạo trung.

   
Chú thích

  1. Huyền minh: Vị thần trông coi công việc về mùa đông (Lễ kí)
  2. Kim phong: Gió vàng, lạnh
  3. Ngọc lậu: Đồng hồ dùng nước nhỏ giọt thời xưa
  4. Lưu tô: Màn tơ, nhiều màu sặc sỡ
  5. Nữa: Hơn
  6. La Phù: Một ngọn núi lớn ở tỉnh Quảng Đông. Trên núi có giống mai quí
  7. Chiếng: Nẩy
  8. Thang Vũ: Thương Thang và Chu Vũ đánh kẻ tàn bạo để cứu nhân dân là làm theo đạo trung, hợp với lẽ trời
  9. Phải: Đúng