Lại vịnh cảnh mùa thu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lác đác ngô đồng mấy lá bay[1],
Tin thu hiu hắt lọt hơi may.
Ngàn kia cách nước xo le[2] địch[3],
Mái nọ bên tường đủng đỉnh chày[4].
Lau chổng bãi nam ngàn dặm rợp,
Nhạn về, ải bắc mấy hàng bày.
Quý Ưng[5], Tống Ngọc[6] dường bao nữa,
Khi ấy nhiều người cám cảnh thay.

   
Chú thích

  1. Lá ngô đồng đến mùa thu thì rụng
  2. Xo le: Véo von
  3. Địch: Sáo
  4. Chày: Chày giã gạo
  5. Quý Ưng: Trương Hàn, người đất Ngô - quận nhà Tấn. Khi làm quan ở Lạc Dương, nhân cảm khí tiết mùa thu, Hàn nhớ cảnh rau thuần vào gỏi cá lô ở quê nhà rồi cáo quan về
  6. Tống Ngọc: Người thời Chiến quốc, có nhiều câu thương cảm về khí tiết mùa thu