Lại vịnh cảnh mùa thu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lại vịnh cảnh mùa thu
của Lê Thánh Tông

Lác đác ngô đồng mấy lá bay[1],
Tin thu hiu hắt lọt hơi may.
Ngàn kia cách nước xo le[2] địch[3],
Mái nọ bên tường đủng đỉnh chày[4].
Lau chổng bãi nam ngàn dặm rợp,
Nhạn về, ải bắc mấy hàng bày.
Quý Ưng[5], Tống Ngọc[6] dường bao nữa,
Khi ấy nhiều người cám cảnh thay.

   
Chú thích

  1. Lá ngô đồng đến mùa thu thì rụng
  2. Xo le: Véo von
  3. Địch: Sáo
  4. Chày: Chày giã gạo
  5. Quý Ưng: Trương Hàn, người đất Ngô - quận nhà Tấn. Khi làm quan ở Lạc Dương, nhân cảm khí tiết mùa thu, Hàn nhớ cảnh rau thuần vào gỏi cá lô ở quê nhà rồi cáo quan về
  6. Tống Ngọc: Người thời Chiến quốc, có nhiều câu thương cảm về khí tiết mùa thu