Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu  (1897) 
của Trần Tế Xương

Khoa Đinh Dậu là vào năm 1897

Nhà nước ba năm mở một khoa
Trường Nam thi lẫn với trường Hà[1]
Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ[2]
Ậm ọe quan trường miệng thét loa
Cờ kéo rợp trời, quan sứ đến
Váy lê quét đất, mụ đầm ra
Nhân tài đất Bắc nào ai đó?
Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà!

   
Chú thích

  1. Sau khi thực dân Pháp chiếm được Việt Nam (1884) trường thi hương Hà Nội bị xóa hẳn. Từ khoa 1886 trở đi, sĩ tử thuộc khu vực trường thi Hà Nội phải về thi cả ở trường Nam Định.
  2. Lọ: lọ đựng nước uống và rửa ráy. Có thuyết nói là lọ mực vì từ khoa này học trò phải thi cả quốc ngữ.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.