Mưa đêm ở Tiêu Tương

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mưa đêm ở Tiêu Tương
của Lê Thánh Tông

Nhàn Tương[1] thuở rụng hạt mưa,
Lã chã thâu đêm gió đưa...
Trút tiếng vàng[2], cao lại thấp,
Rung cành ngọc, nhặt thì thưa.
Đành hanh[3] tai khách nằm chăng nhắp[4],
Lai láng lòng thơ hứng có thừa.
Sớm dậy xem rồng mọc cháu[5],
Nghìn hàng chổng[6], lạ hơn xưa!

   
Chú thích

  1. Nhàn Tương: Chốn Tiêu Tương thanh nhàn
  2. Trút tiếng vàng: Tiếng mưa trút vang và quý như tiếng vàng
  3. Đành hanh: Tênh hênh
  4. Chăng nhắp: Không ngủ
  5. Rồng mọc cháu: Do chữ "long tôn" trúc, được coi như giống rồng, mọc măng như sinh con cháu
  6. Chổng: Chĩa lên