Mai mà tớ hỏng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mai mà tớ hỏng - Hễ mai tớ hỏng
của Trần Tế Xương

Bản "Mai mà tớ hỏng"[1][sửa]

Mai mà tớ hỏng, tớ đi ngay
Giỗ tết từ đây nhớ lấy ngày[2]
Học đã sôi cơm nhưng chửa chín,
Thi không ăn ớt thế mà cay!
Sách đèn phó mặc đàn con trẻ
Thưng đấu nhờ trông một mẹ mày.[3]
"Hẩu lố", "mét xì" thông mọi tiếng[4]
Chẳng sang Tầu cũng tếch sang Tây.

Bản "Hễ mai tớ hỏng"[5][sửa]

Hễ mai tớ hỏng, tớ đi ngay
Giỗ tết từ đây nhớ lấy ngày[2]
Học đã sôi cơm nhưng chửa chín,
Thi không ăn ớt thế mà cay!
Sách đèn phó mặc đàn con trẻ
Thưng đấu nhờ trông một mẹ mày.[3]
"Cống hỷ", "mét xì" thông mọi tiếng[6]
Chẳng sang Tầu cũng tếch sang Tây.

   
Chú thích

  1. Nguồn: Thơ Tú Xương, Vũ Hạnh Hiên tuyển chọn, NXB Thanh Niên Hà Nội 1992
  2. a ă Nhớ lấy ngày: nhớ lấy ngày ra đi mà làm giỗ, coi như chết.
  3. a ă Thưng đấu: cái thưng và cái đấu. Hai thứ dùng để đong thóc gạo. Cả câu ý nói: việc buôn bán, kiếm sống nhờ cậy cả ở bà vợ.
  4. Hẩu lố: tiếng Tàu Quảng Đông, nghĩa là tốt, được. Mét xì: tiếng Pháp, cảm ơn.
  5. http://www.avsnonline.net/library/ebooks/vn/vanhoc/TuXuong/tu_xuong_3.htm#he_mai_to_hong
  6. Cống hỷ: tiếng Tàu Quảng Đông, nghĩa là xin chào. Mét xì: tiếng Pháp, cảm ơn.