Minh Đức tam niên Kỷ Sửu khoa tiến sĩ đề danh bi ký

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Minh Đức tam niên Kỷ Sửu khoa tiến sĩ đề danh bi ký - 明德三年己丑科進士題名碑記  (1529) 
của Nguyễn Thì Ung, Nguyễn Cư Nhân

Văn bia đề danh tiến sĩ khoa Kỷ Sửu niên hiệu Minh Đức thứ 3 (1529) do Nguyễn Thì Ung và Nguyễn Cư Nhân cùng soạn, dựng vào tiết đông chí, tháng trọng đông năm Kỷ Sửu niên hiệu Minh Đức thứ 3 (1529).

明德三年己丑科進士題名碑記 Minh Đức tam niên Kỷ Sửu khoa tiến sĩ đề danh bi ký

明德己丑

Minh Đức Kỷ Sửu


皇上履寶位之三年天地文明之初也時當大比士歌鹿鳴而來者多至四十餘。角藝春圍拔其尤者二十有七二月十八日皇上臨軒親策以理天下之道命提調官太保艷國公莫金鑣兵部尚書慶溪侯莫寧止暨有司百執各供其事翌日讀卷官禮部尚書東閣大學士文譚伯阮清吏部尚書國子監祭酒秉禮伯丁楨等奉卷進讀上陳睿覽定其高下賜杜綜等三名進士及第阮雲光等八名進士出身阮有煥等十六名同進士出身二十四日皇上御敬天殿臚傳唱第吏司頒恩命禮部捧黃榜揭于太學門是日又賜錢各有差二十七日賜冠帶衣服加諸常例二十八日賜宴于禮部三月初七日賜榮歸頒錢有差恩至渥也又命冬官礱石訶臣撰記臣等叨承明命為斯文賀謹拜手稽首而進言曰真元合而天下之豪傑間世而生。。為時之用明良之會感應之機非偶然也然豪傑之士由科目進粵自有虞詢岳闢門而科目之美意於是乎權輿成周興能升造而科目之良法於是乎兆朕迨漢而唐而宋與夫我越莫君誼辟之繼作率皆以此而為登進豪傑之梯階焉洪惟聖朝聖天子以不世出之資撫大有為之運抗武功而定天下敷文教而淑人才修學校以廣涵養樂育之化頒學規以神舞振作之機賁飾乎人文鼎新乎科目凡試法之條貫恩榮之次第視諸古昔詳且備矣士而遭遇聖明亮沐美化入英雄之彀登榮進之塗且將姓名壽諸貞石豈不榮且幸耶固當佩服隆恩敦篤實踐忠清厲其節禮義為之閑正其心術不倚不偏措諸事業可大可久如呂文楊正道自持而贊太平有道之盛治韓魏公垂縉紳笏而措天下泰山之安俾人稱之曰真狀元名進士則上不負聖天子之設科下不負平生之所學而奇偉光明之勳業輝映玆石矣倘或外方而內圓先貞而後黷所見不逮所聞所行非其所學則適為科目之累玆石之玷耳可不戒哉於虖天理之在心形則著聖化之及人久則徵玆石立于太學非惟表聖上隆儒之誠揭國初昭文之懿而已將砥礪人心培養士氣而扶植世教於無窮也他日章掖諸生目之屬之口之誦之莫不感激興起以科第自期以致澤自任相繼而出以輔國家億萬年太平之治培社稷億萬年有永之基是則玆石之立其功用豈小輔云乎哉


同德功臣特進金紫榮祿大夫禮部尚書太子太保


東閣大學士少保通郡公上柱國


奉直大夫東閣校書資政上卿臣阮居仁同奉敕撰


通章大夫金光門待詔資政卿臣阮縉奉敕篆


明德三年歲在屠維赤奮若仲冬長至節立


Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.