Bước tới nội dung

Nói chuyện với cây cừa bên thuyền

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nói chuyện với cây cừa bên thuyền  (1937) 
của Phan Bội Châu

Nhân duyên lạ thiệt lão cùng mầy,
Chung chiếc thuyền con bấy tháng ngày,
Lấp biển đây đã khô tủy đá,
Che trời đó cũng sói đầu cây.
Nếu còn thời thế cho xoay ngón,
Há lẽ anh hùng mãi bó tay?
Thôi lão cùng mầy trò chuyện khoác
Chán chi hùm gió với rồng mây.