Núi Song Ngư

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Sơn thủy so xem chốn hữu tình,
Chưng đây mừng thấy lạ hòa[1] thanh.
Dăng ngang biển, chờn vờn lớn,
Cao chọc trời, ngần ngật[2] xanh.
Muôn kiếp chầu về đền Bắc cực[3],
Ngàn thu chống khỏe cõi Nam minh[4].
Đời đời trụ thạch quyền trong nước,
Thiên hạ nào ai chẳng biết danh.

   
Chú thích

  1. Hòa: Và
  2. Ngần ngật: Ngăn ngắt
  3. Bắc cực: Sao Bắc Cực, tượng trưng ngôi vua
  4. Nam minh: Biển nam