Nợ nam nhi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tang bồng hồ thỉ[1] nam nhi trái[2],
Cái công danh là cái nợ lần.
Nặng nề thay đôi chữ quân thân.
Đạo vi tử vi thần[3] đâu có nhẹ!
Cũng rắp điền viên vui thú vị,
Trót đem thân thế hẹn tang bồng.
Xếp bút nghiên theo việc kiếm cung,
Hết hai chữ trung trinh báo quốc.
Một mình để vì dân vì nước,
Túi kinh luân từ trước để nghìn sau.
Hơn nhau một tiếng công hầu.

   
Chú thích

  1. Tang hồ: cung bằng gỗ dâu, bồng thỉ: tên bằng cỏ bồng
  2. Nợ nam nhi
  3. Đạo làm con, đạo làm tôi