Bước tới nội dung

Nam Phong tạp chí/Quyển I/Số 2/Tạp-trở

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Des rapports sans supports, voilà notre réalité; un éclair dans une longue nuit, voi à notre pensée.

?


Chân-tướng là gì? Là một mối quan-hệ không có trụ-cốt. Tư-tưởng ta là gì? Là một cái chớp sáng trong đêm dài.

Création du passé,
le présent est un créateur d’avenir.
Etudier les changements révolus,
c’est-à-dire des choses mortes,
permet parfois de pressentir
les évènements futurs.
Demain
est la floraison
d’aujoud’hui et d’hier.


Hiện-tại là quả của cái ký-vãng,
mà là nhân của cái tương-lai.
Nghiên-cứu những sự biến-đổi đời trước,
tức là những sự đã qua rồi,
cũng có khi dự đoán được
những việc sắp sẩy ra.
Ngày mai
là kết-quả
của ngày hôm nay cùng ngày hôm qua.