Ngự chế Lạo hoàn dịch Quốc âm thi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đã mấy trăng[1] nay áng[2] chiến trường,
Nhọc nhằn thay bấy, kẻ cần vương[3]!
Cờ mao đủ nhuốm mùi lam chướng,
Áo sắt thêm dày vệt tuyết sương.
Nghìn dặm quét không hơi bụi thẳm,
Muôn năm đặt khỏe thế âu vàng.
Thẻ quyên[4] bao trả công lênh ấy,
Thể tất niềm chu[5] tả một chương.

   
Chú thích

  1. Đã mấy trăng: Đã mấy tháng, một cách đếm thời gian ngày xưa
  2. Áng: Từ cổ, chỉ nơi diễn ra cảnh đua tranh. Áng chiến trường: chỉ nơi chiến địa
  3. Cần vương: Hết sức giúp rập, cứu đỡ nhà vua
  4. Thẻ quyên: Sổ ghi công. Ý cả câu: Thẻ ghi công biết thế nào trả được công lênh vất vả của những người đi chinh chiến
  5. Thể tất: hiểu thấu đáo; chu: toàn vẹn, trọn vẹn. Ý cả câu: Ta đã hiểu thấu công lao vất vả đó, và xin viết ra bài văn này để biểu thị sự úy lạo


Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1925, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.