50%

Nghĩa người đời

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghĩa người đời
của Nguyễn Công Trứ

Ba vạn sáu nghìn ngày thấm thoắt,
Tự mọc răng cho tới bạc đầu.
Cõi nhục vinh góp lại có bao lâu ?
Ngồi thử gẫm thợ trời thêm khéo quá!
5Núi tự tại, cớ sao sông bất xả[1],
Chim thì lông, hoa thì cánh, công đâu tạo hóa khéo thừa trừ[2]
Từ nghìn trước đến nghìn sau,
Kết cục lại một người riêng một kiếp.
Nhập thế cục bất khả vô công nghiệp
10Xuất mẫu hoài tiện thị hữu quân thân[3]
Mà chữ "danh" liền với chữ "thân"
Thân đã có ắt là danh phải có!
Này phút chốc kim rồi lại cỗ,
Có hẹn gì sau, chẳng bằng nay.
15Râu mày kia hỡi râu mày!

   
Chú thích

  1. Chảy mãi
  2. Bù trừ
  3. Bước vào đời không thể không sự nghiệp, Lọt lòng mẹ đã mang nợ vua và cha mẹ