Nghị quyết của Quốc hội chung của cả nước xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội chung của cả nước xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội  (1976) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 6 năm 1976.

Căn cứ vào các văn kiện của Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và Hội nghị đại biểu nhân dân miền Nam Việt Nam phê chuẩn;

Căn cứ vào Luật bầu cử đại biểu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Pháp lệnh quy định bầu cử đại biểu Quốc hội ở miền Nam Việt Nam của Hội đồng cố vấn và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam.

Sau khi nghe Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội báo cáo về kết quả việc thẩm tra;

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận tư cách đại biểu của bốn trăm chín mươi hai (492) đại biểu Quốc hội trúng cử trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước ngày 25 tháng 4 năm 1976 theo biên bản tổng kết ngày 21 tháng 6 năm 1976 của Hội đồng bầu cử toàn quốc.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".