Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về việc cử một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về việc cử một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng  (1984) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 6 năm 1984.

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đề nghị của Hội đồng nhà nước

QUYẾT NGHỊ

- Phê chuẩn Nghị quyết số 485 NQ/HĐNN 7 ngày 24-1-1984 của Hội đồng Nhà nước về việc cử đồng chí Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) giữ chức Bộ trưởng lương thực thay đồng chí La Lâm Gia.

- Phê chuẩn Nghị quyết số 527 NQ/HĐNN7 ngày 29-5-1984 của Hội đồng Nhà nước về việc cử đồng chí Đoàn Trọng Truyến giữ chức Bộ trưởng, Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng kiêm chủ nhiệm văn phòng Hội đồng Bộ trưởng thay đồng chí Nguyễn Hữu Thụ.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 29 tháng 6 năm 1984.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".