Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn các Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về tổ chức và nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn các Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về tổ chức và nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng  (1988) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 6 năm 1988.

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ và Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Hội đồng Nhà nước;

QUYẾT NGHỊ

A. Phê chuẩn Quyết định số 58 QĐ/HĐNN8 ngày 11 tháng 3 năm 1988 của Hội đồng Nhà nước cử đồng chí Võ Văn Kiệt, Phó Chủ tịch thường trực của Hội đồng Bộ trưởng làm quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

B. Phê chuẩn Quyết định số 66 NQ/HĐNN8 ngày 24 tháng 3 năm 1988 của Hội đồng Nhà nước về việc thành lập và bãi bỏ một số cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng; cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng bộ trưởng như sau:

1- Thành lập Bộ kinh tế đối ngoại trên cơ sở sáp nhập Bộ ngoại thương và Uỷ ban Kinh tế đối ngoại.

2- Thành lập Bộ xây dựng (mới) trên cơ sở sắp nhập Bộ xây dựng và Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước.

3- Sáp nhập Tổng cục điện tử và Kỹ thuật tin học vào Bộ cơ khí và Luyện kim.

4- Đồng chí Võ Văn Kiệt thôi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước.

Đồng chí Đậu Ngọc Xuân, Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm thức nhất Uỷ ban kế hoạch Nhà nước giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước.

5- Đồng chí Đoàn Duy Thành thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ ngoại thương để giữ chức Bộ trưởng Bộ kinh tế đối ngoại.

Đồng chí Võ Đông Giang thôi giữ chức chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Đối ngoại.

6- Đồng chí Phan Ngọc Tường giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng (mới).

Đồng chí Đỗ Quốc Sam thôi giữ chức chủ nhiệm Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước.

C. Phê chuẩn Quyết định số 67 NQ/HĐNN8 ngày 10 tháng 5 năm 1988 của Hội đồng Nhà nước về việc cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng như sau:

1- Đồng chí Đoàn Duy Thành thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

2- Đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng để nhận công tác khác .

3- Đồng chí Nguyễn Văn Chính thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ truởng kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban thanh tra Nhà nước để nhận công tác khác.

4- Đồng chí Huỳnh Châu Sổ, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Uỷ ban Thanh tra Nhà nước giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Thanh tra Nhà nước.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 28 tháng 6 năm 1988.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".