Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 1977

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 1977  (1977) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 15 tháng 1 năm 1977.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 1976 và dự toán ngân sách nhà nước năm 1977;

Sau khi nghe thuyết trình của ủy ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 1977 với:

- Tổng số thu là tám nghìn chín trăm năm mươi triệu đồng (8.950.000.000 đồng).

- Tổng số chi là tám nghìn chín trăm năm mươi triệu đồng (8.950.000.000 đồng).

2. Giao trách nhiệm cho Hội đồng Chính phủ thi hành những biện pháp cần thiết và kịp thời để khai thác những khả năng tài chính tiềm tàng của nền kinh tế quốc dân, sử dụng vốn ngân sách theo tinh thần tiết kiệm nghiêm ngặt và đạt hiệu quả cao, bảo đảm thực hiện tốt ngân sách nhà nước năm 1977.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".