Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn nghị quyết và pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn nghị quyết và pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  (1978) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 12 năm 1978.

Sau khi nghe báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về Nghị quyết ngày 26-5-1978 và pháp lệnh ngày 30-11-1978;

QUYẾT NGHỊ :

Phê chuẩn:

1. Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 26-5-1978 về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện và số lượng thành viên của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện.

2. Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 30-11-1978 về việc xin ân giảm án tử hình và xét duyệt án tử hình.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".