Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1979

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1979  (1980) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 26 tháng 12 năm 1980.

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Chính phủ về Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1979;

Sau khi nghe thuyết trình của Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1979 với:

- Tổng số thu là: Mười một tỷ, ba mươi hai triệu, tám trăm tám mươi sáu nghìn, mười đồng (11.032.886.010đ);

- Tổng số chi là: Mười một tỷ, năm trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi hai nghìn, bảy trăm tám mươi sáu đồng (11.545.282.786đ).

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".