Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1980

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1980  (1981) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 12 năm 1981.

- Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

- Sau khi nghe Báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1980;

- Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1980 với:

- Tổng số thu là mười một tỷ, tám trăm tám mươi hai triệu, hai trăm chín mươi mốt nghìn, bốn trăm chín mươi tám đồng (11.882.291.498đ,00);

- Tổng số chi là mười hai tỷ, hai triệu, tám trăm hai mươi bảy nghìn, sáu trăm bảy mươi lăm đồng (12.002.827.675đ,00).


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1981.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".