Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1984

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10

- Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Sau khi xem xét báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1984;

- Sau khi nghe thuyết trình của Ủy ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1984 như sau:

- Tổng số thu là một trăm mười một nghìn, ba trăm chín mươi tám triệu, một trăm bốn mươi ba ngàn, chín trăm linh tám đồng tiền ngân hàng cũ (111.398.143.908 đồng);

- Tổng số chi là một trăm mười lăm nghìn, bốn trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm hai mươi ba ngàn, ba trăm năm mươi ba đồng tiền ngân hàng cũ (15.448.523.353 đồng);

- Bội chi là bốn nghìn không trăm năm mươi triệu, ba trăm bảy mươi chín ngàn, bốn trăm bốn mươi nhăm đồng tiền ngân hàng cũ (4.050.379.445 đồng).


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 10, thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1985.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".