Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1985

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1985  (1986) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 12 năm 1986.

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 12

- Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Sau khi xem xét báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1985;

- Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1985 như sau:

- Tổng số thu là hai mươi lăm tỷ, ba trăm bốn mươi mốt triệu, bốn trăm năm mươi bảy ngàn, tám trăm linh một đồng (25.341.457.801 đồng).

- Tổng số chi là ba mươi bốn tỷ, sáu trăm linh chín triệu, chín trăm chín mươi chín ngàn, không trăm bốn mươi hai đồng (34.609.999.042 đồng).

- Bội chi là chín tỷ, hai trăm sáu mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi mốt ngàn, hai trăm bốn mươi mốt đồng (9.268.541.241 đồng).


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ 12, thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1986.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".