Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983  (1982) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 12 năm 1982.

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1982, về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 và mức phấn đấu đến năm 1985;

Sau khi nghe thuyết trình của Hội đồng dân tộc, của các Uỷ ban thường trực của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội:

QUYẾT NGHỊ:

1- Tán thành báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1982, về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 và mức phấn đấu đến năm 1985.

2- Thông qua kế hoạch Nhà nước năm 1983 với những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp (kể cả tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp) tăng 10% so với năm 1982.

- Giá trị tổng sản lượng nông nghiệp tăng 9% so với năm 1982.

- Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn tập trung của Nhà nước tăng 19% so với năm 1982.

- Khối lượng hàng hóa vận tải trong nước tăng 9% về tấn và 16% về tấn/km so với năm 1982.

- Giá trị hàng hoá xuất khẩu tăng 51% so với năm 1982.

- Tổng sản lượng lương thực quy ra thóc 17 triệu tấn.

- Lương thực Nhà nước huy động 3,6 triệu tấn.

- Diện tích trồng cây công nghiệp 875 nghìn ha.

- Diện tích rừng mới trồng 55 nghìn ha.

- Đàn lợn 11,6 triệu con.

- Đàn trâu, bò 4,46 triệu con.

- Sản lượng điện phát ra 4,37 tỷ KWh.

- Sản lượng than sạch 6,5 triệu tấn.

- Sản lượng xi-măng 1 - 1,2 triệu tấn.

- Sản lượng gỗ khai thác 1,4 triệu m3.

- Sản lượng vải 260 triệu mét.

- Sản lượng giấy 50 nghìn tấn.

- Sản lượng đường mía 238 nghìn tấn.

- Sản lượng cá 640 nghìn tấn.

Trong đó cá biển 450 nghìn tấn.

- Số học sinh phổ thông đầu năm học 1983-1984 12.269 nghìn người

- Số học sinh tuyển mới để đào tạo cán bộ và công nhân kỹ thuật 108 nghìn người.

- Số giường bệnh 194,6 nghìn cái.

- Tổng giá trị hàng hóa bán lẻ thuộc thị trường có tổ chức tăng 11% so với năm 1982.

3- Giao trách nhiệm cho Hội đồng Bộ trưởng thi hành những biện pháp tích cực và thiết thực để sắp xếp lại sản xuất và xây dựng, khai thác tiềm năng lao động, đất đai, rừng, biển, năng lực sản xuất, và lực lượng cán bộ khoa học, kỹ thuật hiện có và lợi thế của thời tiết, khí hậu; tăng cường lực lượng mọi mặt của kinh tế quốc doanh, phát triển kinh tế tập thể, khuyến khích kinh tế gia đình phát triển đúng hướng, đẩy mạnh cải tạo Xã hội chủ nghĩa; tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa; xác lập trật tự Xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực phân phối, lưu thông, giải quyết tốt các vấn đề cấp bách về đời sống, bảo đảm cung cấp các mặt hàng theo định lượng cho cán bộ, công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang; xúc tiến mọi công tác chuẩn bị để sớm cải tiến chế độ tiền lương; làm tốt công tác xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện; đổi mới cơ chế kế hoạch hoá, tăng cường sự chỉ đạo thống nhất của Hội đồng Bộ trưởng đồng thời phát huy tính chủ động đi đôi với đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức và kỷ luật của các ngành, các địa phương và đơn vị cơ sở: cải tiến công tác tổ chức, quản lý và điều hành; kết hợp kinh tế với quốc phòng; đẩy mạnh cuộc vận động sinh để có kế hoạch; làm chuyển biến tốt hơn nữa tình hình kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta tiến lên mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

4- Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước nêu cao tinh thần yêu nước Xã hội chủ nghĩa, ý chí tự lực tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy tinh thần làm chủ tập thể Xã hội chủ nghĩa; hăng hái thi đua Xã hội chủ nghĩa, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế, thực hành tiết kiệm; sống lành mạnh, kiên quyết đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong kinh tế và xã hội; luôn luôn cảnh giác, làm thất bại cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt của bọn bành trướng và bá quyền Trung Quốc câu kết với đế quốc Mỹ; ra sức phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1983; giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

5- Uỷ ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban thường trực khác của Quốc hội có nhiệm vụ giúp Quốc hội và Hội đồng Nhà nước giám sát chặt chẽ các ngành, các cấp nghiêm chỉnh thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước đã được Quốc hội thông qua.

Các đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ động viên các cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã và các tầng lớp nhân dân hăng hái sản xuất, thực hành tiết kiệm, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước và thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa VII, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1982.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".