Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước năm 1977

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước năm 1977  (1977) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 15 tháng 1 năm 1977.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1976, phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước năm 1977;

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

1. Tán thành sự đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1976.

2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước năm 1977:

- Tổng sản phẩm xã hội tăng 18% so với năm 1976.

- Thu nhập quốc dân tăng 16%.

- Giá trị tổng sản lượng nông nghiệp tăng 16%, trong đó:

Trồng trọt tăng 15%.

Chăn nuôi tăng 20%.

- Sản lượng lương thực quy ra thóc: 16 triệu tấn, trong đó, thóc: 13,7 triệu tấn.

- Sản lượng thịt lợn hơi: 41 vạn tấn.

- Diện tích khai hoang: 27 vạn héc-ta.

- Lao động đi xây dựng các khu kinh tế mới: 50 vạn người.

- Diện tích trồng rừng: 20 vạn héc-ta.

- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp tăng 20% so với năm 1976:

Nhóm A tăng 20%

Năng lượng tăng 11%

Luyện kim tăng 38%

Cơ khí tăng 25%

Hóa chất tăng 23%

Nhóm B tăng 19%

Thực phẩm tăng 17%

Dệt, da, may mặc tăng 24%

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 4.200 triệu đồng, tăng 43%, trong đó, vốn xây lắp: 2.500 triệu đồng, tăng 44%.

- Khối lượng hàng hóa vận chuyển:

Theo tấn tăng 25%

Theo tấn/km tăng 35%

- Giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng 55%.

- Mức lưu chuyển hàng hóa của thị trường có tổ chức tăng 31%.

- Số học sinh phổ thông: 12,6 triệu người tăng 10% so với năm học 1976-1977.

- Số học sinh đại học và trung học chuyên nghiệp: 12 vạn người, tăng 28% so với năm học 1976-1977.

- Số tuyển sinh để đào tạo công nhân kỹ thuật: 18 vạn người, tăng 50% so với năm 1976.

3. Giao trách nhiệm cho Hội đồng Chính phủ thi hành những biện pháp cần thiết và kịp thời nhằm đào tạo ra một chuyển biến mạnh mẽ về hiệu lực chỉ đạo và quản lý kinh tế, bảo đảm thực hiện thắng lợi kế hoạch nhà nước năm 1977.

4. Quốc hội kêu gọi đồng bào cả nước hăng hái thi đua lao động, sản xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội, phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1977.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".