Bước tới nội dung

Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự  (1987) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 12 năm 1987.

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

QUYẾT NGHỊ

1- Cho công bố Dự án Bộ luật tố tụng hình sự để nhân dân tham gia ý kiến.

2- Giao cho Hội đồng Bộ trưởng cùng Uỷ ban pháp luật của Quốc hội nghiên cứu tiếp thụ ý kiến của các đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự án này trình Hội đồng Nhà nước xem xét, quyết định việc công bố và tổ chức lấy ý kiến nhân dân


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa VIII, kỳ họp thứ 2, thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".