Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự thảo Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự thảo Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân  (1988) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 22 tháng 12 năm 1988.

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng bộ trưởng, báo cáo thẩm tra của Uỷ ban y tế và xã hội, Uỷ ban pháp luật của Quốc hội về dự thảo Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân;

Sau khi nghe và tiếp thụ ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng Nhà nước công bố bản dự thảo Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân để nhân dân tham gia ý kiến;

2. Uỷ ban y tế và xã hội, Uỷ ban pháp luật của Quốc hội cùng với Ban dự thảo của Hội đồng Bộ trưởng nghiên cứu tiếp thụ ý kiến của nhân dân để hoàn chỉnh dự thảo, trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp tới.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1988.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".