Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự toán ngân sách nhà nước năm 1984

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự toán ngân sách nhà nước năm 1984  (1983) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 26 tháng 12 năm 1983.

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Sau khi xem xét báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 1983 và dự toán ngân sách nhà nước năm 1984;

Sau khi nghe thuyết trình của Ủy ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 1984 với:

- Tổng số thu là tám mươi lăm tỷ, năm trăm triệu đồng (85.500.000.000 đồng);

- Tổng số chi là tám mươi tám tỷ, năm trăm triệu đồng (88.500.000.000 đồng).

2. Hội đồng Bộ trưởng và các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở cần ra sức khai thác và tăng nhanh mọi nguồn thu, nhất là nguồn thu từ kinh tế quốc doanh; ngành Tài chính và ngành Ngân hàng phải tích cực góp phần vào việc giảm mức bội chi ngân sách và bội chi tiền mặt trên cơ sở phục vụ tốt các chủ trương đẩy mạnh sản xuất, nắm hàng, nắm tiền, làm chủ thị trường và quản lý giá cả, tiết kiệm triệt để trong mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và quản lý nhà nước.

Hội đồng Bộ trưởng cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý tài chính thống nhất của Nhà nước, đề cao kỷ luật tài chính ở tất cả các cấp, các ngành, các đơn vị cơ sở; đồng thời thực hiện tốt chế độ phân cấp quản lý ngân sách, phát huy tính chủ động tích cực của các ngành, các địa phương và các đơn vị cơ sở.

3. Ủy ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội, có nhiệm vụ giúp Quốc hội và Hội đồng Nhà nước giám sát chặt chẽ các ngành, các cấp nghiêm chỉnh thực hiện các chỉ tiêu thu, chi của ngân sách nhà nước đã được Quốc hội thông qua.

Các đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ động viên các cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã và các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng, trong các ngày lễ, ngày tết, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước và thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 26 tháng 12 năm 1983.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".