Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự toán ngân sách nhà nước năm 1988 (1987)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự toán ngân sách nhà nước năm 1988  (1987) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 12 năm 1987.

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Sau khi xem xét báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về dự toán ngân sách nhà nước năm 1988;

Sau khi nghe thuyết trình của Ủy ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Quốc hội giao cho Hội đồng Bộ trưởng tính toán kỹ trình Quốc hội xem xét và quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 1988 tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 3. Trong 6 tháng đầu năm 1988, Quốc hội giao cho Hội đồng Bộ trưởng điều hành ngân sách nhà nước theo hướng giảm tỷ lệ bội chi so với năm 1987.

2. Để xây dựng và thực hiện tốt dự toán ngân sách nhà nước năm 1988, Hội đồng Bộ trưởng cần chỉ đạo tốt các mặt công tác sau đây:

a) Triệt để khai thác mọi nguồn thu, thu đúng, thu đủ theo chính sách, chống thất thu. Tập trung đầy đủ vào ngân sách nhà nước và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngoài nước.

b) Bảo đảm chi đúng hướng, đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, giảm dần và tiến tới xóa bỏ khoản chi bù lỗ trong ngân sách nhà nước.

c) Khẩn trương xây dựng chính sách tài chính quốc gia; sớm xây dựng và hoàn chỉnh các pháp luật về thuế phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế mới; sớm sửa đổi chế độ phân cấp quản lý ngân sách hiện hành trên cơ sở quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm vừa tập trung hợp lý nguồn thu để Trung ương có thể đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế quốc dân, vừa khuyến khích địa phương chủ động khai thác tiềm năng của từng địa phương, từng vùng kinh tế và điều hành ngân sách nhà nước theo chế độ tài chính thống nhất.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".