Bước tới nội dung

Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tổ chức và hoạt động của Nhà nước trong khi chưa có Hiến pháp mới

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tổ chức và hoạt động của Nhà nước trong khi chưa có Hiến pháp mới  (1976) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 2 tháng 7 năm 1976.

Sau khi thảo luận đề nghị nêu trong báo cáo chính trị của đồng chí Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

1- Trong khi chưa có Hiến pháp mới, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp năm 1959 của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

2- Tổ chức Nhà nước của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở trung ương gồm có:

- Quốc hội,

- Chủ tịch nước và hai Phó Chủ tịch nước,

- Uỷ ban thường vụ Quốc hội,

- Hội đồng Chính phủ,

- Hội đồng quốc phòng,

- Toà án nhân dân tối cao,

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3- Ở Địa phương có các cấp chính quyền sau đây:

- Tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương,

- Huyện, khu phố, quận, thành phố và thị xã trực thuộc tỉnh,

- Xã và cấp tương đương.

Các cấp chính quyền nói trên đều có Hội đồng nhân dân và cơ quan chấp hành là Uỷ ban nhân dân.

4- Giao cho Hội đồng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xúc tiến việc dự thảo các luật, pháp lệnh cần thiết trong tình hình mới, trình Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua.

Đối với các pháp luật hiện hành (luật, pháp lệnh, sắc lệnh, nghị quyết, nghị định, thông tư, v.v...) của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và của Cộng hoà miền Nam Việt Nam, Hội đồng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ hướng dẫn việc thi hành cho sát với tình hình thực tế.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".