Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thắng lợi vĩ đại của hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ của nhân dân ta trước tình hình mới

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thắng lợi vĩ đại của hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ của nhân dân ta trước tình hình mới  (1979) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 30 tháng 5 năm 1979.

Sau khi nghe và thảo luận Báo cáo của Hội đồng Chính phủ về thắng lợi vĩ đại của hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ của toàn dân và toàn quân ta trước tình hình mới.

QUYẾT NGHỊ:

1. Quốc hội nhất trí tán thành báo cáo của Hội đồng Chính phủ.

2. Quốc hội nhiệt liệt biểu dương các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào các dân tộc trên các tuyến biên giới phía Tây-Nam và phía Bắc, đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ở ngoài nước đã nêu cao ý chí "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", đoàn kết nhất trí, phát huy mạnh mẽ truyền thống anh hùng của dân tộc và tinh thần quốc tế vô sản, trong một thời gian ngắn, đã đánh bại hai cuộc chiến tranh xâm lược do bọn phản động Trung quốc gây ra, giành được thắng lợi rất oanh liệt, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa, cùng với nhân dân Lào và nhân dân Cam pu chia anh em làm thất bại một bước âm mưu bành trướng và bá quyền nước lớn của bọn phản động Trung quốc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giữ vững hoà bình và ổn định ở Đông-Nam châu á và trên thế giới.

3. Quốc hội nhệt liệt chào mừng những thắng lợi to lớn của nhân dân Cam pu chia, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Cam pu chia, đã anh dũng tiến hành đấu tranh cách mạng, đập tan chế độ diệt chủng của bọn phản động Pôn Pốt-Iêng Xa-ry, tay sai của tập đoàn phản động trong giới cầm quyền Bắc-kinh, thành lập nước Cộng hoà nhân dân Cam pu chia, khôi phục tình đoàn kết hữu nghị lâu đời giữa nhân dân Cam pu chia, và nhân dân Việt nam, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nước Cam pu chia, kỷ nguyên độc lập, dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

4. Quốc hội nhiệt liệt chào mừng nhân dân Lào, dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân cách mạng Lào, đã đập tan một bước quan trọng âm mưu của bọn phản động trong nước câu kết với bọn phản động quốc tế, phá hoại cách mạng Lào; kiên quyết chống lại sức ép của bọn bành trướng và bá quyền Trung-quốc, giành thắng lợi to lớn, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

5. Quốc hội chân thành cảm ơn nhân dân Lào và nhân dân Cam pu chia đã cùng nhân dân ta đoàn kết chiến đấu, hết lòng ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau; chân thành cảm ơn Liên xô, chỗ dựa vững chắc của hoà bình và cách mạng thế giới, đã dành cho nhân dân ta sự giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu lực; chân thành cảm ơn các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, cảm ơn các đảng cộng sản và công nhân, các nước yêu chuộng hoà bình và công lý, các tổ chức dân chủ nhân dân tiến bộ trên thế giới đã ủng hộ kịp thời và mạnh mẽ nhân dân Việt nam chống bọn phản động Trung quốc xâm lược.

6. Quốc hội nghiêm khắc lên án những âm mưu và thủ đoạn hết sức nham hiểm của tập đoàn phản động trong giới cầm quyền Bắc kinh đã và đang tiếp tục theo đuổi đường lối bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn, câu kết với chủ nghĩa đế quốc, tìm mọi cách thực hiện chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng, hòng thôn tính Việt nam, Lào, Cam pu chia, thôn tính các nước Đông Nam á, thực hiện bá quyền ở châu á và trên thế giới. Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước luôn luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đập tan mọi hành động phiêu lưu quân sự mới và các hoạt động phá hoại khác của bọn bành trướng và bá quyền Trung quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

7. Quốc hội hoàn toàn tán thành đề nghị ba điểm hợp lý, hợp tình của Đoàn đại biểu Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam tại cuộc đàm phán Việt - Trung nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách để bảo đảm hoà bình và ổn định ở vùng biên giới Việt - Trung, tạo cơ sở cho việc giải quyết những vấn đề cơ bản trong quan hệ giữa hai nước sớm khôi phục tình hữu nghị lâu đời giữa nhân dân Việt nam và nhân dân Trung quốc.

8. Trước tình hình mới, nhân dân cả nước phải tập trung sức hoàn thành những nhiệm vụ trước mắt.

- Đẩy mạnh sản xuất và cải tạo xã hội chủ nghĩa, bảo đảm và ổn định đời sống của nhân dân;

- Tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu giỏi để bảo vệ Tổ quốc;

- Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

- Làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên đây, đồng bào cả nước hãy tăng cường đoàn kết toàn dân, đoàn kết các dân tộc, đoàn kết quân dân, nêu cao dũng khí cách mạng truyền thống anh hùng của dân tộc, ra sức phát huy mọi khả năng và tiềm lực của đất nước, đẩy mạnh sản xuất, đặc biệt là sản xuất lương thực và thực phẩm; kết hợp chặt chẽ nền kinh tế với quốc phòng; giữ vững an ninh và trật tự xã hội, tăng cường đoàn kết với nhân dân Lào và nhân dân Cam pu chia, đoàn kết với Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, đoàn kết với các nước yêu chuộng hoà bình và công lý, với nhân dân toàn thế giới. Mỗi công dân, mỗi đơn vị cơ sở, mỗi địa phương và mỗi ngành hãy thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt nam và chấp hành Lệnh tổng động viên của Nhà nước ta.

Nhân dân cả nước hãy ra sức phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực lao động sản xuất, lưu thông phân phối, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, tổ chức tốt đời sống; ra sức phấn đấu nhằm đẩy mạnh ba cuộc cách mạng; tăng nhanh tiềm lực kinh tế và quốc phòng khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, chuẩn vị chiến đấu và chiến đấu giỏi, hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước năm 1979, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ để xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".