Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1981

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1981  (1982) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 12 năm 1982.

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1981;

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1981 như sau:

- Tổng số thu là hai mươi hai tỷ, bảy trăm tám mươi sáu triệu, chín trăm mười chín nghìn, bốn trăm năm mươi mốt đồng (22.786.919.451 đồng).

- Tổng số chi là hai mươi sáu tỷ, chín trăm mười bốn triệu, sáu trăm hai mươi nghìn, hai trăm chín mươi bốn đồng (26.914.620.294 đồng).

- Bội chi là bốn tỷ, một trăm hai mươi bảy triệu, bảy trăm nghìn, tám trăm bốn mươi ba đồng (4.127.700.843 đồng).


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1982.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".