Bước tới nội dung

Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa Lời nói đầu của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa Lời nói đầu của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (1988) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 6 năm 1988.

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Căn cứ vào Điều 83 và Điều 147 của Hiến pháp;

- Sau khi xem xét đề nghị của Hội đồng bộ trưởng, Uỷ ban đối ngoại và Uỷ ban pháp luật của Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

1- Sửa Lời nói đầu của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay là phấn đấu giữ vững hoà bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Liên Xô, Lào, Cam-pu-chia và các nước xã hội chủ nghĩa khác, mở rộng quan hệ với các nước Đông Nam á và với tất cả các nước không phân biệt chế độ xã hội khác nhau trên cơ sở những nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình; giải quyết các vấn đề trong quan hệ quốc tế bằng thương lượng hoà bình; làm hết sức mình để khôi phục tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc, bình thường hoá quan hệ giữa hai nước, vì hoà bình và chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

2- Giao Hội đồng Nhà nước, trên cơ sở chuẩn bị của Uỷ ban đối ngoại, Uỷ ban pháp luật của Quốc hội và Hội đồng bộ trưởng, xem xét việc sửa nói trên để trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp tới.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 28 tháng 6 năm 1988.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".