Bước tới nội dung

Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi và bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi và bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (1988) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 22 tháng 12 năm 1988.

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 và Điều 147 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Sau khi xem xét đề nghị của Hội đồng Nhà nước về việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Hiến pháp 1980;

QUYẾT NGHỊ:

1. Nay thành lập Uỷ ban dự thảo sửa đổi và bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Uỷ ban dự thảo sửa đổi và bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có:

1. Võ Chí công Chủ tịch

2. Phan Anh Uỷ viên

3. Nguyễn Việt Dũng Uỷ viên

4. Lê Quang Đạo Uỷ viên

5. Nguyễn Thị Định Uỷ viên

6. Phan Hiền Uỷ viên

7. Phạm Hưng Uỷ viên

8. Nguyễn Khánh Uỷ viên

9. Vũ Mão Uỷ viên

10. Đỗ Mười Uỷ viên

11. Nguyễn Quyết Uỷ viên

12. Trần Quyết Uỷ viên

13. Nguyễn Hữu Thọ Uỷ viên

14. Đàm Quang Trung Uỷ viên

15. Phùng Văn Tửu Uỷ viên

16. Phạm Thị Thanh Vân Uỷ viên

(tức bà Ngô Bá Thành)


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1988.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".