Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 1983

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 1983  (1982) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 12 năm 1982.

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 1982 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1983;

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 1983 với:

- Tổng số thu là năm mươi chín tỷ, một trăm triệu đồng (59.100.000.000 đồng);

- Tổng số chi là sáu mươi hai tỷ, một trăm triệu đồng (62.100.000.000 đồng).

2. Trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 1983, các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở cần ra sức tăng thu và tiết kiệm chi, kiên quyết sắp xếp các khoản chi trong phạm vi ngân sách được duyệt; phải lấy tăng thu làm biện pháp chính để đáp ứng các nhu cầu chi chưa dự kiến, góp phần hạn chế và giảm bội chi ngân sách.

Hội đồng Bộ trưởng cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý tài chính thống nhất của Nhà nước; đồng thời tiến hành phân cấp quản lý ngân sách, phát huy tính chủ động đúng đắn của các địa phương.

3. Ủy ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội có nhiệm vụ giúp Quốc hội và Hội đồng Nhà nước giám sát chặt chẽ các ngành, các cấp nghiêm chỉnh thực hiện các chỉ tiêu thu, chi của ngân sách nhà nước đã được Quốc hội thông qua.

Các đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ động viên các cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã và các tầng lớp nhân dân hăng hái sản xuất, thực hành tiết kiệm, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước và thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1982.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".