Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự  (1988) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 6 năm 1988 và hết hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2004.

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

QUYẾT NGHỊ

1- Bộ Luật Tố tụng Hình sự được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 6 năm 1988, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1989.

2- Những quy định về pháp luật tố tụng hình sự đã ban hành trước đây trái với bộ luật này đều bãi bỏ.

3- Hội đồng Bộ trưởng, toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân tối cao, trong phạm vi chức năng của mình có trách nhiệm: Phối hợp với mặt trận với mặt trận tổ quốc Việt nam và các thành viên của mặt trận tổ chức phổ biến rộng rãi trong nhân dân; hướng dẫn thi hành Bộ Luật Tố tụng Hình sự, bảo đảm áp dụng thống nhất trong cả nước nhằm phát huy tác dụng của Bộ luật này trong việc đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 6 năm 1988.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".