Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chuẩn y Sắc luật số 003/SLt ngày 18 tháng 6 năm 1957 quy định chế độ xuất bản

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chuẩn y Sắc luật số 003/SLt ngày 18 tháng 6 năm 1957 quy định chế độ xuất bản  (1957) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 14 tháng 9 năm 1957.

Sau khi nghe đại diện Chính phủ báo cáo về sắc luật số 003/SLt ngày 18 tháng 6 năm 1957 quy định chế độ xuất bản.

Sau khi nghe Tiểu ban sắc luật thuyết trình,

QUYẾT NGHỊ:

Chuẩn y sắc luật số 003/SLt ngày 18 tháng 6 năm 1957 quy định chế độ xuất bản.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".