Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hoàn toàn tín nhiệm Chính phủ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hoàn toàn tín nhiệm Chính phủ  (1957) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp đêm 22 tháng 1 năm 1957

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà họp khoá thứ VI, sau khi nghe báo cáo chính trị chung của Chính phủ và các báo cáo bổ sung, sau khi thảo luận và nghe Chính phủ trả lời các câu hỏi, đã nhất trí với Chính phủ về chủ trương và chính sách trên các vấn đề đấu tranh để thống nhất nước nhà, cải cách ruộng đất, kinh tế, tài chính, ngân sách, văn hoá xã hội, quốc phòng, dân tộc thiểu số và ngoại giao.

Quốc hội nhận định rằng trong năm 1956, sự nghiệp xây dựng miền Bắc và đấu tranh thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch, đã thu được những thành tích to lớn, mặc dầu đã có những sai lầm và khuyến điểm trên một số công tác. Quốc hội nhận định rằng nhìn chung thì thành tích là chủ yếu, là căn bản và nhất định ngày càng được phát huy thêm; sai lầm khuyết điểm là bộ phận, là tạm thời, nhất định khắc phục được và hiện đang được khắc phục.

Quốc hội nhất trí quyết nghị nhiệt liệt hoan nghênh và hoàn toàn tín nhiệm Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Nhân dân ta hãy tăng cường đoàn kết hơn nữa xung quanh Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch, tăng cường đoàn kết hơn nữa với các nước anh em và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới, tích cực ủng hộ và triệt để chấp hành mọi chính sách của Đảng và Chính phủ, cùng nhau phấn đấu để giành lấy những thắng lợi mới to lớn hơn trong công cuộc xây dựng miền Bắc ngày càng vững mạnh và đấu tranh để thực hiện thống nhất nước nhà.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".