Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phê chuẩn các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 1968

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phê chuẩn các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  (1968) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 22 tháng 5 năm 1968.

Căn cứ vào Nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội khoá III, kỳ họp thứ 2, giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới.

Sau khi nghe báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn các nghị quyết sau đây của Uỷ ban thường vụ Quốc hội:

1- Nghị quyết ngày 25 tháng 11 năm 1965 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1965;

2- Nghị quyết ngày 7 tháng 11 năm 1966 về kế hoạch Nhà nước năm 1966;

3- Nghị quyết ngày 7 tháng 11 năm 1966 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1966;

4- Nghị quyết ngày 1 tháng 4 năm 1967 về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1965;

5- Nghị quyết ngày 9 tháng 5 năm 1967 về kế hoạch Nhà nước năm 1967;

6- Nghị quyết ngày 10 tháng 6 năm 1967 về việc:

- Sáp nhập xã Hán-Đà và xã Đại-Minh thuộc huyện Đoan-Hùng, tỉnh Phú Thọ, vào huyện Yên-Bình, tỉnh Yên-Bái;

- Sáp nhập xóm Bình Giang thuộc xã Minh-Tâm, huyện Gia-Lương, tỉnh Hà Bắc, vào xã Thái-Tân, huyện Nam-Sách, tỉnh Hải-Dương;

7- Nghị quyết ngày 9 tháng 11 năm 1967 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1967;

8- Nghị quyết ngày 26 tháng giêng năm 1968 về việc sáp nhập hai tỉnh Vĩnh-Phúc và Phú-Thọ thành tỉnh Vĩnh-Phú, và sáp nhập hai tỉnh Hải-Dương và Hưng-Yên thành tỉnh Hải Hưng;

9- Nghị quyết ngày 25 tháng 3 năm 1968 về kế hoạch Nhà nước năm 1968;

10- Nghị quyết ngày 18 tháng 4 năm 1968 về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1966.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 22 tháng 5 năm 1968.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".