Bước tới nội dung

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phê chuẩn các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 1970

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phê chuẩn các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  (1970) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 5 tháng 6 năm 1970.

Căn cứ vào nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội khoá III, kỳ họp thứ 2, giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn các nghị quyết sau đây của Ủy ban thường vụ Quốc hội:

1- Nghị quyết ngày 14 tháng 11 năm 1968 về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1967.

2- Nghị quyết ngày 14 tháng 11 năm 1968 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1968.

3- Nghị quyết ngày 14 tháng 11 năm 1968 cho tiếp tục thi hành chủ trương ổn định nghĩa vụ thuế nông nghiệp, theo Nghị quyết số 201 NQ/TVQH ngày 18 tháng 1 năm 1966 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, cho đến khi có nghị quyết mới.

4- Nghị quyết ngày 26 tháng 3 năm 1969 về kế hoạch Nhà nước năm 1969.

5- Nghị quyết ngày 26 tháng 3 năm 1969 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1969.

6- Nghị quyết ngày 13 tháng 11 năm 1969 về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1968.

7- Nghị quyết ngày 31 tháng 3 năm 1970 về kế hoạch Nhà nước năm 1970.

8- Nghị quyết ngày 31 tháng 3 năm 1970 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1970.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".