Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phê chuẩn nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 1971

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội khóa III, kỳ họp thứ 2, giao cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới.

Sau khi nghe Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Nghị quyết ngày 09 tháng 01 năm 1971 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1969.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".