Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua phương hướng, nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế 2 năm 1974-1975 và những chỉ tiêu của kế hoạch Nhà nước năm 1974

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua phương hướng, nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế 2 năm 1974-1975 và những chỉ tiêu của kế hoạch Nhà nước năm 1974  (1974) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 9 tháng 2 năm 1974.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1973, phương hướng và nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế 2 năm 1974 - 1975, và kế hoạch nhà nước năm 1974.

Sau khi nghe thuyết trình của uỷ ban kế hoạch và ngân sách của quốc hội và những ý kiến của các đại biểu quốc hội.

QUYẾT NGHỊ:

1- Nhất trí tán thành sự đánh giá của Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1973.

2- Thông qua phương hướng và nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế 2 năm 1974-1975.

3- Thông qua những chỉ tiêu của kế hoạch nhà nước năm 1974.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".